Sağlık (Medikal ve Tıbbi Cihaz)

Atel, ateş ölçer, yara bandı, pamuk, gazlı bez, tentürdiyot, hasta bezi, ecza dolabı, tansiyon aleti vb. ürünleri ifade eder.

Sağlık Uygulaması

Sağlık uygulaması, çalışanlar için iş yeri hekimi ve sağlık ile ilgili durumlarda ilk müdahale için revir veya ilk yardım odasının olmasını ve Covid-19 gibi hastalıklara karşı önlem ve kontrollerin uygulanmasını ifade eder.

Satış Ambalajı (Birincil Ambalaj)

Ürün, müşteriye veya Tüketiciye satılırken ürünü çevreleyen ambalaj (bir satış ambalajında bir ürün var) olup ürünle doğrudan temas halinde olan ambalajı ve satış birimini tamamlamak için gereken diğer bileşenleri (kapak, etiket) kapsamaktadır.

SEÇ-G (Sağlık, Emniyet, Çevre-Güvenlik)

Ürünlerin, insanların ve çevrenin olası tehlikelere (yangın, iş kazası, hastalık, hırsızlık vs.) karşı korunması için depolama alanındaki tedbirleri ifade eder.

Seçilmek

“Tıklanmak” ile aynı şeyi ifade eder.

Seksiyonel Kapı (Grade Level Loading)

Zemin seviyesinde olan kapı, aracın depolama alanına girerek özellikle gabari dışı veya ağır ürünlerin yükleme ve boşaltma yapması için kolaylık sağlar.

Seri Numarası

Her bir ürün için ayrı ayrı verilen bir numaradır. Ürünler, aynı makine, aynı operatör veya aynı gün üretilmiş olsa da seri numaraları birbirinden farklı olur. Genellikle cep telefonu, bilgisayar, tablet, yazılım vb. elektronik ile ilgili ürünlerde kullanılır.

Serin Ortam

Genellikle (artı) 8 C°/ (artı) 15 C° sıcaklık arasında depolanması gereken ürünler için sağlanması gereken sıcaklık ortamıdır.

Serin Ürün

Serin ortamda depolanması gereken ürünler olup genellikle (artı) 8 C°/ (artı) 15 C° sıcaklıklarda depolanır.

Servis Alanı

Hizmet Alana teknik hizmet veya basit montaj veya kalite kontrol vb. işler için boş alan (m2) imkanının ücreti karşılığında sunulmasıdır. Detaylar için “Kılavuz” dokümanına bakılabilir.

Sevk İrsaliyesi

Satılmış ya da satılmak üzere olan bir ürünün (ticari mal), bir adresten diğerine naklinde ya da aynı işletmeye ait iş yerleri arasında taşınması durumunda düzenlenen ve üzerinde gönderilen ürünün cinsi, birimi ve kime ait olduğu gibi bilgilerin yazıldığı Maliye Bakanlığı onaylı resmi niteliği olan ve mal teslimini gösteren evraktır. V.U.K.’nun “Fatura ve Fatura Yerine Geçen Vesikalar” arasında yerini alan Sevk İrsaliyesi, satılan ürünlerin teslim tarihi ve taşıma irsaliyesi numarasını içerecek şekilde düzenlenir. Ürünün alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı (taşımayı satıcı yapar) veya taşıttırıldığı halinde satıcının (taşımayı nakliyeci yapar), teslim edilen ürünün alıcı tarafından taşınması (taşımayı alıcı yapar) veya taşıttırılması halinde (taşımayı nakliyeci yapar) alıcının taşınan veya taşıttırılan ürün için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır. Sevk irsaliyesi, satıcı veya alıcı tarafından düzenlenerek taşımayı yapan nakliyeciye (tüzel kişi olan nakliye firması veya gerçek kişi olan aracın sahibi) verilir. Ürünün, bir vergi mükellefinin birden çok işyeri veya şubesi arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği durumda da ürün için gönderen tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmelidir. Sevk İrsaliyesinde ürünün fiyatı ve toplam bedeli ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere ürünün nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir. Ürünün satış faturası bulunsun veya bulunmasın ürün hareketi için sevk irsaliyesi mutlaka düzenlenmelidir. Özetle ürün sevkiyatı yapan veya yaptıran alıcı veya satıcı, “sevk irsaliyesi” düzenlemeli ve ücret karşılığında ürün taşıması yapan nakliyeci ise “taşıma irsaliyesi” düzenlemelidir. Sevk irsaliyesi, ürün hareketinin izlenmesi amacıyla düzenlendiği için ürünün alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı durumlarda araçta bulundurulmalıdır (zorunlu). Bu evrak, malı satan firma tarafından en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir asıl ve bir suret malı alana, bir suret taşıyıcıya ve diğer nüsha ise satıcı firmada kalır. Dikkat! Sevk İrsaliyesi üzerinde satıcı veya alıcı tarafında yazılanlar haricinde alıcı veya satıcı haricinde üçüncü kişiler (nakliyeci, şoför) herhangi bir yazı (örneğin taşıma irsaliyesinde tanımında belirtildiği gibi “tam veya sağlam veya şu kadar eksik veya şu hasarlar var vb.” ifadeler) eklenmemeli ve üzerinde sadece “Teslim Alan” ve “Teslim eden” kişilerin imzaları ve adları bulunmalıdır.

Silindirik Ürünler

Top kumaş veya top halı veya lastik veya rulo (bobin) sac veya rulo (bobin) kağıt veya boru gibi ürünleri ifade eder.

Silo

Tahıl, hububat, bakliyat gibi ürünlerin stoklandığı silindir biçimindeki yapıdır.

Sıcaklık Hassasiyeti Olan Ürün

Bu ürün, “sıcaklık kontrolü gerektiren donuk ürün, soğuk ürün veya serin ürün” haricinde, gerekli “sıcaklık toleransına (üst ve alt limit)” uygun ortamda tutulmalı (sıcaklık toleransı yazılmalı).

Sıcaklık Kontrollü Depo

Depolama alanı olarak kullanılan Sıcaklık Kontrollü Depo, sıcaklık kontrolü gerektiren ürünlerin belli bir sıcaklık rejimine (donuk, soğuk, serin) uygun özel odalarda veya bölümlerde belli bir süre istenilen sıcaklık rejimine uygun stoklandığı ve bu ürünler için gerekli depolama hizmetlerin verildiği dört tarafı duvar ile çevrili ve çatısı olan 3PL Depolama alanlarını ifade eder.

Sıcaklık Rejimi

Sıcaklık kontrolü gerektiren ürünler için zorunlu sıcaklık dereceleri olup ürünler, donuk, soğuk veya serin ortamda korunmaz ise bozulabilir.

Sırt Sırta (Back To Back) Raf Sistemi

Her paletin birbirinden bağımsız olarak direkt erişilebilir durumda depolandığı raf sistemi olup ürün çeşitliliği fazla olan sektörlerde en sık kullanılan raf sistemidir.