Gizlilik Politikası

1. Politika Kapsam ve Uygulaması

AB PLUS BİLİŞİM TEKNOLJİLERİ A.Ş. (“DEPORTAK”) olarak, üyelerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil olmak üzere gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği/ General Data Protection Regulation (“ GDPR”) belirtilen kapsamlara uygun olarak işlenmesi ile verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; kullanıcılarımız, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin (Depolama hizmeti alanlar – Depolama hizmeti verenler), web sitemizi (“Web sitesi”) ve mobil uygulamalarımızı (“Mobil Uygulama”) ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz bütün kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Gizlilik ve Çerez Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, şahsi bilgilerin gizliliği, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.
Kişisel verilerin korunması maksadı ile ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini, mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde almaktayız.

İşbu Politika, ticari, tanıtım-pazarlama veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamakta olup, DEPORTAK tarafından www.deportak.com uzantılı internet sitesi üzerinden sağlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ürün taşıma faaliyetini gösterecek olanlar ile ürünlerin taşınması amacıyla hizmet alanlar arasında gerçekleştirilecek olan taşıma hizmetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesinin KVKK kapsamına uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

2. Tanım ve Kısaltmalar

Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Çalışan: Şirket personeli.

GDPR: 25.05.2018 tarihli Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi ( EU General Data Protection Regulation )

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Politika: AB PLUS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait Gizlilik ve Çerez Politikası.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, sağlık bilgileri, parmak izi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

DEPORTAK: AB PLUS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

DEPORTAK Üyelik Sistemi: Şirket ve Şirket dijital platformları üyelik sistemi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesindeki İlkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işleriz.

a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işleriz.

b. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel veri sahibine de mevcut verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurulmasına olanak sunarız.

c. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

DEPORTAK olarak kişisel verileri; kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işleriz.

d. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza alırız.

e. Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklarız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getiririz.

4. DepOrtak Kapsamında İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel veri; şahsınıza ait kimlik ( ad-soyad, doğum tarihi, TCKN vb.), üyelik sırasında belirttiğiniz iletişim ( telefon numarası, adres, e-posta adresi vb.) gibi size belirleyen olmanızı sağlayacak her türlü bilgiye denir.

Web sitesi/Mobil Uygulama üzerinden işlenen veriler şöyledir:

Finansal Veriler : DEPORTAK üzerinden hizmet satın almanız durumunda fatura ve ödeme bilgileri gibi verileri kapsar. Bununla birlikte DEPORTAK anlaşmalı olduğu lisanslı ödeme kuruluşu olan Türkpara üzerinden ödeme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda veri iletiminde 256 bit şifreleme algoritması ile SSL sertifikası ile veri güvenliğini sağlamaktadır. Kullanıcıların banka/kredi kartı bilgileri ödeme kuruluşu tarafından kullanılır ve hiçbir şekilde veri tabanında saklanmaz.

Kimlik Verileri: Ad-soyad, TCKN, kullanıcı üyelik ID numarası, üyelik bilgileri

Şirket Verileri: Şirket Adı veya Ünvanlı, Yetkili Kişi Adı ve Soyadı, Kurumsal e-posta adresi, vergi dairesi ve numarası

İletişim Verileri: Ev, cep telefonu, adres, e-posta, deponun adres bilgisi

İşlem Bilgileri: DEPORTAK hizmetinden yararlandığı tarih, tercihleriniz, geçmiş siparişleriniz, satın aldığınız paketler vb.

Pazarlama Verisi: Depo sahibi ya da depo arayan tercihleriniz ve söz konusu hizmet ile ilişkili seçimleriniz.

İşlem Güvenliği Bilgisi: “log in credential” bilgileri, DepOrtak sisteminde oluşturduğunuz kullanıcı hesabı giriş bilgisi ve bu giriş işlemlerinin kayıtları.

Talep/Şikâyet Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile paylaştığınız yorumlar.

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Lokasyon Bilgisi: Web sitesi/Mobil Uygulama üzerinden işlenen lokasyon bilgileriniz.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

DEPORTAK Web sitesi veya Mobil Uygulaması üzerinden işlenen kişisel verileriniz; ticari faaliyetlerimizi ve faturalandırma süreçlerini yürütmek, sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, önceden tarafınızca onay verilmesi halinde reklam, promosyon ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütmek, sistemsel raporlama süreçlerini yürütmek, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takip edilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş başvuru sürecini yürütmek, çalışanların eğitim, gelişim ve kariyer sürecini desteklemek, mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası ile kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebepleri uyarınca üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri süreçlerin Satıcı tarafından sağlanabilmesi adına DEPORTAK tarafından kanunda öngörülen süreler uyarınca saklanabilir, muhafaza edilebilir ve aktarılabilir.

Bu kapsamda işlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR kapsam, usul ve esaslarına uygun olarak işlenecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Aktarım Kapsamı

Yukarıda belirtilen amaçlar ile, DEPORTAK ile paylaştığınız kişisel verileriniz iş ortaklarımız ve ana hissedarlarımız, tedarikçilerimize, lojistik faaliyetimizin icra edilebilmesi için nakliye ve kargo şirketlerine, Kullanıcılara ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda kanunen belirlenen ileti yönetim sistemine, hosting ve bulut depolama hizmeti aldığı yurt dışı bilişim şirketlerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine aktarılmaktadır.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla iş birliği içinde olduğumuz lisanslı ödeme kuruluşuyla paylaşılacaktır.

7. Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Tedbirler

DEPORTAK 6698 sayılı Kanun kapsamı ile işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda ifade edilen şartlarla, Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını temin etmek amacıyla uygun şartlar ve asgari güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri ve denetimleri yaptırmaktadır. DEPORTAK, sizden elde ettiği Kişisel Verileri ilgili kanun ve işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’na aykırı olarak üçüncü kişilere açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

8. Sosyal Medya Bağlantıları

DEPORTAK sitesinde, internet sayfalarını paylaşabilmeniz veya işaretleyebilmeniz için sosyal medya butonları yer almaktadır. Sitede söz konusu sosyal medya butonlarından birine tıklanmadığınız sürece bağlantılar etkili hale gelmezler. Ancak ilgili butonların üzerine tıklayarak bağlantıları etkili hale getirebilir, sosyal medya uygulamaları ile bağlantı kurabilirsiniz. Söz konusu sosyal medya sitelerinde bir oturumu açık bir hesabınız varsa, sitemize olan ziyaretiniz ilgili sosyal medya siteleri ile ilişkilendirilebilir ve bilgileriniz tıkladığınız sosyal medya siteleri tarafından kaydedilebilir. Bununla birlikte sosyal medya sitelerindeki hesabınız ile internet sitemize gerçekleştirdiğiniz ziyaretiniz arasında bağlantı kurulmasını engellemek isterseniz, sitemize erişmeden önce ilgili sosyal medya hesaplarında oturumunuzu kapatmanız gerekmektedir.

Sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf internet siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında bulunmamaktadırlar. Bu kapsamda; söz konusu sosyal medya sitelerinin ve diğer internet sitelerinin faaliyetleri, gizlilik politikaları veya gizlilik uyum seviyeleri hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu internet sitelerinin kullanıcıları ile ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını, bunun nasıl engellenebileceği ya da bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının tarafınızca incelenmesi gerekmektedir.

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.